Nyt Hospital Herlev- Kvinde/barn-funktioner og akutmodtagelse

Projektet:

Som en del af Region Hovedstadens Hospitalsplan 2007 indgik etablering af en ny kvinde/barn-bygning og en fælles akutmodtagelse på Herlev Hospital.

Visionerne for projektet var at skabe et moderne, effektivt og imødekommende hospital med fokus på det enkelte menneske, – patienten, medarbejderen og de pårørende.

En særlig ambition var at understøtte familiens positive oplevelse af og deltagen i patientens ophold på hospitalet. Børns særlige behov under indlæggelse og behandling skulle mødes i ”børnehøjde” ved de arkitektoniske og funktionelle løsninger.

Som gennemgående koncept skulle alle 1-sengsstuer udformes, så der ville blive plads til pårørende. De særlige behov, som familier har til indlagte på neonatal og i de pædiatriske sengeafsnit, afspejles i de funktionelle og arkitektoniske løsninger.

Projektet indeholdt:
• Fælles akutmodtagelse, traumestuer, CT- og MR-scannerrum
• Operationsafsnit med 13 operationsstuer, heraf 1 til sectio
• Præ-/postoperativt område med 13 pladser
• Intensivafsnit – 20 senge
• Fødegang – 10 fødestuer inkl. familierum
• Neonatalafsnit – 17 stuer
• Sengeafsnit for Gastro, Kardiologi, Gyn.Obst, Pædiatri

Kvinde/barn-funktioner og OP-afsnit udgør ca. 50% af projektets bruttoareal.

Brugerproces:
Grundlaget for brugerprocessen i de indledende faser har været et kommissorium for brugerinddragelse. Dette er suppleret med en drejebog for hver fase – program, dispositionsforslag og projektforslag. Heri blev forløbet, roller og den konkrete tidsramme samt de forventede resultater af hver brugersession tydeliggjort.

Brugerprocessen har i programfasen omfattet verificering af rumprogram samt afklaring af krav til:
• Nærheder og funktionsflow
• Hygiejne og arbejdsmiljø
• Logistik og forsyningsforhold

I dispositions- og projektforslagsfasen blev programmets omsætning i rumlige og funktionelle løsninger indgående drøftet med brugerne, der således har opnået et grundlæggende ejerskab til projektet.

 

Bygherre:                    Region Hovedstaden, Herlev Hospital

Kontakt:                      Connie Barfod, Projektdirektør

Areal:                          Ca. 51.000 m2 brutto

Totalbudget:                Kr. 1,58 mia.

Rådgivningsperiode:   2011 – 2021

Rådgiverkonsortie:      HenningLarsenArchitects, Friis – Moltke, NNE,                                        Pharmaplan, Orbicon og Norconsult

Underrådgivere:          BrunsgaardLaursen ApS og SLA

Ydelser:                      Funktionsplanlægning , herunder logistik, styring                                     af brugerprocesser, afklaring af hygiejne- og                                             arbejdsmiljøkrav, ansvarlig for gennemførelse af                                       byggeprogramfasen, samt medvirken til                                                   udarbejdelse af dispositions- og projektforslag

 

 

Fotos lånt fra Nohrcon, fotografer: Claus Falkenberg Thomsen (eksteriør) og Laura Stamer (interiør)